Słowo Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego na IV Niedzielę Wielkiego Postu - 22.03.2020 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Pragnę Was poinformować, że Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem. Jest to wyraz troski papieża Franciszka, który okazuje chorym swoją ojcowską bliskość i ponawia zaproszenie do nieustannej modlitwy w ich intencji. Jest to zachęta dla chorych, aby w tajemnicy cierpienia odkrywali „odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (List apostolski Jana Pawła II Salvifici doloris 30). Udzielenie odpustów ma pomóc przeżyć obecną epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia.

1. Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym z powodu koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie w szpitalach lub domach, jeśli w duchu oderwania od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki społecznego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, Drogą Krzyżową lub inną formą pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.


2. Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi, otrzymują dar odpustu na tych samych warunkach.


3. Odpust zupełny otrzymują także wierni, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego, o koniec epidemii, o ulgę dla tych, którzy cierpią oraz za zbawienie wieczne dla zmarłych. Podstawą do uzyskania odpustu jest także cząstka Różańca Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub odprawienie Drogi Krzyżowej.


4. Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyku oraz udziela im odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle modlili się za życia (w tym przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki).

Umiłowani Diecezjanie!
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, udzielam wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej aż do odwołania. Zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła przez transmisje radiowe, telewizyjne oraz internetowe.


Przypominam, że zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób dotyczy także spotkań religijnych. Nasze kościoły pozostają otwarte w ciągu dnia. Proszę kapłanów o stworzenie okazji do adoracji Najświętszego Sakramentu, a wiernych o modlitwę indywidualną i rodzinną. Niech nasze rodziny, zjednoczone na modlitwie, stają się Domowymi Kościołami.


Przykazanie kościelne zobowiązuje, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Każdy wierny decyduje, w jakim czasie może ten obowiązek wypełnić. Proszę kapłanów o stwarzanie wiernym możliwości korzystania ze spowiedzi, także przez wyznaczenie dodatkowych godzin. Właściwym miejscem sprawowania tego sakramentu jest konfesjonał. Zgodnie ze wskazaniami Prezydium Episkopatu w obecnych warunkach „można spowiadać w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub innym godnym miejscu pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.”


Dokument opublikowany w tych dniach przez Penitencjarię Apostolską zezwala także na udzielenie rozgrzeszenia ogólnego, w miejscach najbardziej dotkniętych zarazą pandemiczną, w przypadkach prawdziwej konieczności i poważnego zagrożenia życia, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym.


Przypominam, że obowiązek przyjęcia Komunii Świętej wielkanocnej obejmuje czas od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Trójcy Świętej, która przypada w tym roku 7 czerwca. Zalecane jest przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, ale każdy wierny, ma prawo przyjąć Komunię Świętą także do ust.


Zalecenia Episkopatu odnośnie celebracji Triduum Paschalnego zostaną przekazane wiernym w późniejszym czasie.


Niech Matka Najświętsza, którą wzywamy jako Uzdrowienie chorych i Pocieszy-cielkę strapionych, uprosi nam u swego Syna oddalenie wszelkiego niebezpieczeństwa, wyzwolenie od lęku i umocnienie wzajemnej miłości.Niech Bóg Wam błogosławi i obdarzy pokojem serca!

Wasz biskup Stanisław

Lublin, 22 marca 2020 r.

 

Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1.Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2.W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 1. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 2. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
 3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 4. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 5. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 6. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 7. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3.W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

 1. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 2. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 3. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4.Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

 1. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
 2. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
 3. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.

Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

i Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia N.M.P Zwycięskiej w Lublinie

 

Program Rekolekcji Wielkopostnych

29.03 - 01.04.2020 r.

prowadzący: ks. dr Tomasz Adamczyk

29.03.2020 r. PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.00  Msza św. z nauką ogólną

8.00  Msza św. z nauką ogólną

9.30  Msza św. z nauką ogólną

11.00 Msza św. z nauką ogólną

12.00 Msza św. z nauką ogólną

13.15 Msza św. z nauką ogólną

16.00 Msza św. z nauką ogólną

18.00 Msza św. z nauką ogólną

Spowiedź: W czasie każdej Mszy świętej

17.30 Nabożeństwo Gorzkie Żale

 

 30.03.2020 r. PONIEDZIAŁEK

7.00 Msza św. z nauką ogólną

10.30 Nabożeństwo Gorzkie Żale

11.00 Msza św. z nauką ogólną

17.30 Nabożeństwo Gorzkie Żale

18.00 Msza św. z nauką ogólną

Spowiedź:

7.00 – 7.45; 10.45 – 11.45; 17.45 – 18.45

10.30 Nabożeństwo Gorzkie Żale

17.30 Nabożeństwo Gorzkie Żale

 

31.03.2020 r. WTOREK

7.00 Msza św. z nauką ogólną

11.00 Msza św. z nauką ogólną

18.00 Msza św. z nauką ogólną

Spowiedź:  7.00 – 7.45; 10.45 – 11.45; 17.45 – 18.45

10.30 Nabożeństwo Gorzkie Żale

17.30 Nabożeństwo Gorzkie Żale

 

01.04.2020 r. ŚRODA

Zakończenie rekolekcji

7.00 Msza św. z nauką ogólną

11.00 Msza św. z nauką ogólną

18.00 Msza św. z nauką ogólną

Spowiedź: 7.00 – 7.45; 10.45 – 11.45; 17.45 – 18.45

10.30 Nabożeństwo Gorzkie Żale

17.30 Nabożeństwo Gorzkie Żale

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

Monika GrajewskaKoncert 28.12.2019

KONCERT POLSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK:

LEĆ KOLĘDO W ŚWIAT

Dariusz Janus - fortepian elektryczny,

Bartek Szetela - gitara basowa,

Grzegorz Poliszak - perkusja

28 grudnia 2019 r. o godz. 18.45.

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie

ul. Gabriela Narutowicza 6

Wspólne kolędowanie, śpiewanie kolęd jest kultywowaniem polskiej tradycji, ale też i okazją do zaprezentowania nowych utworów i możliwości w muzyce sakralnej okresu Bożego Narodzenia. Rozlegające się kolędy w czasie koncertu wytworzą świąteczną, podniosą atmosferę, przybliżającą nam klimat wigilijnego wieczoru i świątecznych dni.

ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU ML CMYK
SPONSOR: LPEC

 

 

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE, CHORWACJI, BOŚNI I HERCEGOWINY, WĘGRY

TERMIN: 19.05. - 26.05. 2020 r. 

 /jeżeli sytuacja pozwoli to pielgrzymka odbędzie się w zaplanowanym terminie, jeżeli będzie utrzymywał się stan zagrożenia epidemicznego pielgrzymka odbędzie się w innym terminie/

 

19.05. /wtorek/

Wyjazd z Lublina z przystanku przy Placu Wolności, o godz. 02:00. Przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry do Chorwacji. Obiadokolacja, nocleg w hotelu w okolicy Zagrzebia.

20.05. /środa/

Śniadanie, przejazd do Narodowego Parku Plitwickich Jezior (powstałego w 1949 roku, zwiedzanie 16 tarasowo ułożonych jezior połączonych ze sobą 92 wodospadami). Przejazd do Medjugorje. Obiadokolacja, nocleg w Pensjonacie.

21.05. /czwartek/

Śniadanie, całodzienny pobyt w Medjugorie: wyjście na Górę Objawień (Podbrdo), Kościół św. Jakuba, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg w Pensjonacie.

22.05./piątek/

Śniadanie, przejazd do Dubrownika – najlepiej zachowanego zespołu średniowiecznego miasta do którego wchodzi się dwiema bramami: Pile i Ploce, otoczonego murami dł. 1952 m i 25 m wysokimi z VIII-XVI w., którymi można obejść wokół miasto, co stanowi największą atrakcję zwiedzania. Wśród najcenniejszych budowli: katedra z XII w. ,pałace Rektorów i Sponza, klasztory Dominikanów i Franciszkanów z najstarszą apteką w Europie. Przejazd do Neum, krótki odpoczynek nad morzem. Powrót do Medjugorie, obiadokolacja, nocleg w Pensjonacie.

23.05. /sobota/

Śniadanie, całodzienny pobyt w Medjugorie, m.in. wyjście na Górę Kriżevac. Po południu wyjazd na wodospady Kravica na rzece Trebisat. Powrót do Pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.

24.05. /niedziela/

Śniadanie, przejazd do Mostaru: zwiedzanie miasta; główny zabytek to kamienny Stary Most z 1566, zburzony przez Chorwatów w 1993 r i odbudowany w 2004 r oraz turecka Starówka, Przejazd do Sarajewa, pięknej stolicy Bośni i Hercegowiny - zwiedzanie starego miasta. Przejazd do Chorwacji. Obiadokolacja, nocleg w hotelu w okolicy Zagrzebia.

25.05.  /poniedziałek/

Śniadanie. Przejazd do Egeru na Węgrzech - posiłek i degustacja wina w Dolinie Pięknej Pani ( płatne dodatkowo), dalszy przejazd przez Słowację do Polski.

26.05. /wtorek/

Powrót do Lublina w godzinach nocnych z 25 na 26 maja.

CENA 1300 PLN + 50 Euro

DLA GRUPY 48 OSÓB PRZY KURSIE 1 EURO = 4,30 PLN 

Cena zawiera:

- przejazd komfortowym autokarem na całej trasie

- opiekę pilota - przewodnika

- ubezpieczenie NNW i KL

- 2 noclegów w hotelach klasy turystycznej, 4 noclegi w Pensjonacie, 6 śniadań, 6 obiadokolacji

- opłaty graniczne, drogowe, parkingowe

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wejście do Plitwickich Jezior i Wodospadów Kravica

- opłaty wjazdowe do Medjugorje i Dubrownika Check Point

- podatek VAT w Chorwacji

Cena nie zawiera:

- degustacja wina i posiłek w Egerze (ok. 8-10 EUR)

- posiłków nie wymienionych w programie

- w niektórych hotelach napoje do obiadokolacji są płatne dodatkowo

UWAGA: Do
wyjazdu niezbędne jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
Kolejność zwiedzanie może ulec zmianie.

Istnieje możliwość zorganizowania rejsu po Zatoce Neum - płatne dodatkowo 8-10 EUR/osoba.

Zaliczkę w wysokości 400 zł należy wpłacić do 15 lutego 2020 r.

 

INFORMACJE I ZAPISY:

Ks. Dariusz Bondyra, tel. 502 176 619

  

ORGANIZATOR:

APPIA Biuro Podróży i Usług w Kraśniku

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.appiatravel.pl

nr z CEOTiPUNPUT 9813