Plany inwestycyjne na rok 2017r. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie prac:

- do Urzędu Miasta Lublin - Miejskiego Konserwatora Zabytków - prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie - przyznano dotację. Została złożona prośba o aneks do podpisanej umowy dotacji.

- do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona zabytków: Zadanie: Renowacja ambony i ławek (1903-1910) - końcowy etapprac konserwatorskich przy wyposażeniu kościoła (1412-1426) - wotum Władysława Jagiełły - wniosek rozpatrzono negatywnie..

- do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona zabytków: Zadanie: Lublin, kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (XV w.): wykonanie izolacji krypty B w nawie bocznej - przyznano dotacje. Prace zgodnie z harmonogramem.

- do Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego: Program Kultura Cyfrowa, Zadanie; Cyfrowa historia Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie - etap II - przyznano dotację.

 

 

- do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie: Konserwacja techniczna ambony - wniosek rozpatrzono negatywnie.

- do Urzędu Marszałkowskiego w LubElementy składowe zadania.
W ramach projektu zostanie przeprowadzona:
1) Selekcja, skatalogowanie i opisanie obiektów przeznaczonych do digitalizacji:
a) Eksponaty ekspozycji archeologicznej (obrączki, klamerki, sprzączki, krzyżyki, medaliki) znalezione w czasie prac archeologicznych w latach 2011 - 12 na terenie krypt i w pochówkach ziemnych w kościele.
b) Eksponaty ekspozycji historycznej związane z historią kościoła, a przede wszystkim z bitwy pod Grunwaldem (popiersie króla Władysława Jagiełły, sztandary Jagiellonów i Litwinów, cykl obrazów związanych ze św. Brygidą, która przepowiedziała klęskę Krzyżakom, pozostałości wyposażenia: obrazy, lichtarze, kandelabry, świeczniki, relikwiarze, zabytkowe naczynia liturgiczne, freski z XVw)
c) Eksponaty z ekspozycji numizmatycznej – monety znalezione pod posadzką świątyni w czasie prac renowacyjnych (od czasów Władysława Jagiełły do czasów współczesnych) .
d) Zabytkowe wnętrze kościoła, ołtarza głównego i ołtarzy w nawach bocznych, wieży, strychu z freskami i krypt.
2. Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie wyżej wymienionych zbiorów: Proces digitalizacji będzie obejmował następujące etapy:
1) Selekcja zbiorów.
2) Skatalogowanie i opisanie obiektów przeznaczonych do digitalizacji.
3) Przygotowanie opisów i objaśnień digitalizowanych obiektów na potrzeby wirtualnego kościoła.
4) Proces digitalizacji będzie obejmował następujące etapy:
a) wykonanie zdjęć cyfrowych obiektów z ekspozycji archeologicznej, historycznej i numizmatycznej.
b) wykonanie panoram sferycznych i gigapanoram.
c) stworzenie katalogów obiektów poddanych digitalizacji wraz z opisami.
5) Promocja/reklama: pozycjonowanie strony internetowej, reklama prasowa, radiowa, internetowa.
6) Archiwizacja i zabezpieczenie zdigitalizowanych zbiorów.
3. Dostosowanie i umieszczenie zdigitalizowanych obiektów w Mapach Google - street view
4. Zarchiwizowanie zbioru na dyskach twardych (w tym zakup trzech dysków twardych). Archiwizacja i zabezpieczenie zdigitalizowanych zbiorów.
5. Przygotowanie strony www i dostosowanie jej do standardu WCAG 2.0. Przygotowanie i udostępnienie strony internetowej www. dotyczącej realizowanego projektu wraz z umieszczeniem na niej zdigitalizowanych obiektów w postaci panoram sferycznych, gigapanoram i zdjęć. Dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Przygotowanie zindywidualizowanej aplikacji na stół interaktywny wraz z modelami kościoła Zdigitalizowane i skatalogowane obiekty zostaną umieszczone w aplikacji multimedialnej, w aplikacji zostaną również umieszczone modele 3d pokazujące kolejne fazy rozbudowy kościoła. Będzie on znajdował się w części muzealnej kościoła.
7. Zakup stołu interaktywnego 55 cali
8. Przygotowanie aplikacji na urządzenia mobilne iOS i Android Zdigitalizowane i skatalogowane obiekty zostaną umieszczone w aplikacji mobilnej
9. Wykonanie makiet 3D kościoła w skali 1:100 Powstaną 3 makiety przestrzenne kościoła, ilustrujące kolejne fazy rozbudowy i przebudowy kościoła na przestrzeni wieków które zostaną wydrukowane na drukarce 3d w skali 1:100. Do przygotowania historycznego modelu kościoła posłużą również opracowania wykonane podczas badań architektonicznych w latach 2011-2012 i archiwa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.
10. Wirtualny przewodnik Centralnym elementem instalacji jest stanowisko z ustawioną lunetą. Luneta łączy wyświetlanie obrazu rzeczywistego i obrazu z komputera. Luneta obraca się we wszystkich płaszczyznach i dysponuje zmiennym przybliżeniem, dzięki czemu swobodnie można oglądać wnętrze kościoła i podziwiać szczegóły wykończenia rzeźb, ołtarza itd. Sercem instalacji jest autorski program, który rozpoznaje pozycję i zbliżenie lunety, zatem rozpoznaje obiekt na który luneta jest skierowana. Program automatycznie wyświetla dodatkowe informacje, opisy i historię danego obiektu, zarówno w formie wizualnej jak i plików audio. Operujemy w zakresie rozszerzonej rzeczywistości. Dodatkowo zostanie zbudowany model 3d podziemi i strychu kościoła z freskami i obiektami muzealnymi. Lunetę możemy skierować również na podłogę i obejrzeć podziemia, których model 3d będzie dokładnie skorelowany z pozycją i skalą podziemi rzeczywistych lub sklepienie i obejrzeć freski z XV w. znajdujące się na strychu. Instalacja łączy w sobie rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość dając zwiedzającym niezwykłe doświadczenie.
11. Koordynacja projektu przy zaangażowaniu partnerów: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".linie: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim Koncerty Patriotyczne w dniach 03.05.2017 r. i 25.11.2017 r. - przyznano dotację

- do Urzędu Miasta Lublin; Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim. Koncerty patriotyczne w dniach: 03.05.2017 r i 25.11.2017 r. - przyznano dotację.

- do Urzędu Miasta Lublin; Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim. Koncerty w dniach: 26.03.2017 r.; 02.04.2017 r.; 23.04.2017 r.; 21.05.2017 r.; 30.05.2017 r. - przyznano dotację.

- do Urzędu Miasta Lublin; Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim - część II  - wniosek rozpatrzono negatywnie.

 logo lubelskie

logo miasta lublin

mkidn 01 cmykLOGO GRUPA AZOTY Pulawy 002