Poniżej prezentujemy ważne wydarzenia, które wpisały się w życie i najnowszą historię Kościoła Pobrygidkowskiego.

Stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej oraz udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d online 

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego 

1. Zbudowanie aplikacji internetowej, która w sposób przyjazny użytkownikom, przy użyciu współczesnych technologii internetowych, będzie udostępniała, prezentowała i pomagała wyszukać wg metadanych, wszystkie dotychczas zdigitalizowane obiekty związane z kościołem pobrygidkowskim, tworząc podsumowanie dotychczas zrealizowanych projektów w ramach programu Kultura Cyfrowa.

Modele zabytków oraz tabliczek memoratywnych dostępne są pod adresem:

https://brygida-arch.vercel.ap

2. Udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d po kościele w formie online oraz integracja tegoż przewodnika z aplikacją internetową, by obie części tworzyły spójną całość. Łącznie projekt doprowadził do udostępnienia 318 obiektów.

Modele kościoła wewnątrz i zewnątrz dostępne są pod adresem:

https://brygida-model.vercel.app/

3. Dodatkowo całość uwzględniające wszystkie zrealizowane dotychczas projekty znajduje się pod adresem:

https://brygida-start.vercel.app/

 

tablica informacyjna 420x280mm stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej oraz udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d online 1 page 0001

 

Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskimplakat koncert 25.11 1 page 0001

KONCERT ZADUSZKOWY:

W NASZEJ PAMIĘCI NA ZAWSZE 

25 listopada 2023 r. (sobota) godz. 18.45

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
w Lublinie
ul. Gabriela Narutowicza 6

Wystąpią:
Piotr Selim - fortepian, śpiew, kompozycje)
Gabi Gunia - śpiew
Hanna Lewandowska - narracja, teksty)

Ladies Quartet:
Ania Piątek - skrzypce I
Magda Piętka-Chmielewska - skrzypce II
Justyna Żukowska - altówka
Małgorzata Pietroń - wiolonczela

Koncert Zaduszkowy: W naszej pamięci na zawsze został przygotowany z myślą o pre-zentacji twórców i wykonawców piosenek, które w swojej tematyce poru-szają i przybliżają pojęcie patriotyzmu w rozumieniu bliskim współczesne-mu człowiekowi. Opartego na takich wartościach jak solidarność i sprawie-dliwość, miłość i dobro, szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie różnic, a przede wszystkim budowanie więzi w swoich środowiskach, w rodzinie, w swoich małych ojczyznach i swoim kraju.

W naszej pamięci na zawsze to autorski program artystów od wielu lat związanych z Lublinem oraz wielokrotnie nagradzanych za swoją działalność artystyczną – Hanny Lewandowskiej i Piotra Selima. W programie koncertu znajdą się więc kompozycje Piotra Selima napisane do słów Hanny Lewan-dowskiej. Piosenki, które pośrednio wpisują się w tematykę koncertu.

Ten koncert to jednak prezentacja utworów znanych i ulubionych przez mi-łośników piosenki literackiej. Ich autorami są: Jacek Kaczmarski, Przemy-sław Gintrowski, Agnieszka Osiecka, Bułat Okudżawa czy Bob Dylan. Będą to wielkie pieśni tychże Autorów. Utwory, które burzyły mury i ustroje. Ta-kie, które na zawsze pozostaną w historycznej pamięci narodów zmagają-cych się z jarzmem niewoli.


Piotr Selim - kompozytor, wokalista, aranżer, producent muzyczny, pianista ze stopniem doktora sztuki, akompaniator dla niezliczonej ilości piosenkarzy i kilkudziesięciu chórów. Brał udział w nagraniach ponad 50 płyt. Od 24 lat współtworzy Lubelską Federację Bardów, zespół z którym nagrał 14 płyt CD i DVD. Jeden z muzyków tworzących Kwintet Tanguillo wykonujący tanga Astora Piazzolli. Jest jednym z wokalistów zaproszonych przez laurea-ta Grammy 2014 Włodka Pawlika do koncertu - spektaklu „Wieczorem”, w którym zaśpiewał wiersz J. Czechowicza „Elegia uśpienia”. Jest także auto-rem muzyki do spektaklu teatralnego „Machia” według scenariusza i w reży-serii Juliusza Machulskiego. Piotr Selim to laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2014 rok. W 2016 został uhonorowany Medalem Prezy-denta Miasta Lublin, w roku 2017 Medalem 700-lecia Miasta Lublin, w roku 2021 Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin, w roku 2022 Dyplomem Uznania Wojewody Lubelskiego. To również stypendysta Stowarzyszenia ZAiKS oraz stypendysta Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie kultury na 2015 i 2017 rok. W 2023 roku otrzymał Złotą Płytę za „Boogie Street - Re-nata Przemyk śpiewa piosenki Leonarda Cohena”. Jest kompozytorem mu-zyki do bajek i słuchowisk radiowych Grażyny Lutosławskiej. Od ponad 30 lat komponuje i wykonuje muzykę przede wszystkim do tekstów poetki Hanny Lewandowskiej.

Hanna Lewandowska – autorka wierszy i tekstów piosenek. Od ponad 30 lat współpracuje z Piotrem Selimem – pianistą, kompozytorem i wokalistą. Piosenki tej autorsko – kompozytorskiej spółki wielokrotnie były nagradza-ne w konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Teksty Hanny Lewandowskiej z muzyką i w wykonaniu Piotra Selima znalazły się na wszystkich autorskich płytach Lubelskiej Federacji Bardów. Utwór „Szukam Twoich śladów” sta-nowiący III część skomponowanej przez Piotra Selima kantaty „Z ziemi wiernej” został opublikowany w wydawnictwie „Jan Paweł II: Wyrażam ra-dość, że Lublin żyje…” (Gaudium, Lublin 2012), zaś piosenki: „Ty nie jesteś ty bywasz” oraz „Bądź wyłącznie dlatego” w albumie „Tryptyk dla Fryde-ryka” (Polihymnia, 2010 r.). Debiutancka, solowa płyta Piotra Selima „W rytmie bolera” wydana przez firmę Dalmafon w 2012 r. to 14 tekstów Han-ny Lewandowskiej, zaś drugi solowy album „Piotr Selim Uważnie” wydany w 2022 roku zawiera 12 piosenek z tekstem Hanny Lewandowskiej. Hanna Lewandowska jest stypendystką Stowarzyszenia ZAiKS za tekst Tryptyku „Moje miejsca – Mój dom, Moje miasto, Moja ojczyzna” oraz za tom poezji „Stacyjki” opublikowany w 2021 roku. Jest również autorką scenariusza i utworów w programie „Jestem tu jestem z Tobą”, którego premierowe wy-konanie miało miejsce w Centrum Spotkania Kultur w roku 2018 oraz ora-torium (Po)mosty napisanego z okazji 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej, którego premierowe wykonanie odbyło się 1 lipca 2019 roku w kościeleO.O. Dominikanów w Lublinie. Hanna Lewandowska w 2016 otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin, w roku 2017 Medal 700-lecia Miasta Lublin, w roku 2021 Medal Zasłużony dla Miasta Lublin. „Jeśli chcielibyśmy scharak-teryzować piosenki Hanny Lewandowskiej jednym przymiotnikiem, powiedzie-libyśmy przede wszystkim, że są one pogodne („więcej wiosny, mniej jesieni” - jak sama napisała). Świeżość skojarzeń, połączona z wrażliwością na współ-brzmienia i współznaczenia słów, pozwala szukać dla tych utworów szlachet-nych odniesień w dziełach absolutnych klasyków gatunku Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego”. dr Bogusław Wróblewski redaktor naczelny kwartalnika Akcent (Lublin miasto poetów. Antologia)

Ladies Quartet to cztery niezwykłe kobiety. Każda z nich odebrała klasycz-ne wykształcenie i na co dzień związana jest z orkiestrami filharmonii i tea-trów muzycznych. Niedosyt uprawiania muzyki w formie „zinstytucjonali-zowanej” sprowokował dziewczyny do utworzenia zespołu niezależnego, realizującego własną wizję twórczości i wykonawstwa. Idea została zreali-zowana w 2011 roku.

Ladies Quartet to działanie intergatunkowe, gdzie zarówno muzyka kla-syczna, jak i muzyka rozrywkowa istnieją na tym samym poziomie ważno-ści. Zespół z powodzeniem wprowadza klasyczne struktury i metody na pole muzyki dla mas. Wszystko to z pełnym profesjonalizmem, podparte do-świadczeniem, ale przede wszystkim pasją i niesamowitą energią, którą wy-słyszeć można w każdym dźwięku wypływającym spod zmysłowych kobie-cych dłoni.

Ladies Quartet z takim samym powodzeniem wykonuje wielkie dzieła mu-zyki klasycznej, muzykę filmową oraz rozrywkę (polską i światową) zaaran-żowaną na kwartet smyczkowy, co nadaje temu gatunkowi szczególnej jako-ści.

Dotychczas Ladies Quartet  brał udział w wielu projektach klasycznych (koncerty symfoniczne, kameralne), projektach z muzyką rozrywkową oraz wielkich produkcjach telewizyjnych.

Zespół na stałe współpracuje z liczącymi się formacjami i nazwiskami pol-skiej sceny rozrywkowej: VooVoo, Bajm, Perfect, Raz Dwa Trzy, Zakopo-wer, Pectus, Zieliński Projekt Wojciecha Zielińskiego, Doda, Mateusz Po-spieszalski, Karim Matusewicz, Zbigniew Wodecki, Małgorzata Walewska i wielu innych.

Obecnie Ladies Quartet współpracuje w dwóch projektach z zespołem Voo Voo: „Przy lampce” i „Harmonia” oraz najnowszym projektem Voo Voo i Matyldy Damięckiej -„Bowie First Step”, a także z zespołem Perfect , Beatą Kozidrak i zespołem Bajm, Wojciechem Zielińskim, Tomaszem Korpantym, Dodą-Dorotą Rabczewską, Piotrem Selimem. Zespół, poszerzając swoje ho-ryzonty, realizuje także projekty z muzyką improwizowaną, czego efektem jest współpraca z zespołem Tatvamasi.

Grupa Ladies Quartet realizuje projekty niewykluczające żadnego z odbior-ców. Ten nowy pozytywizm promowany przez Ladies pozawala na wpro-wadzenie wartościowej muzyki w dowolną przestrzeń. Ladies Quartet z po-wodzeniem wybrzmiewa podczas różnych imprez kulturalnych, wernisaży, pokazów mody, bankietów, spotkań towarzyskich, firmowych i prywatnych. Żywiołem Ladies są koncerty okolicznościowe i kameralne, co jednak nie przeszkadza im zaprezentować swojego programu podczas uroczystości rodzinnych.

Program Koncertu Zaduszkowego: W naszej pamięci na zawsze

1. Odpowiedź zna wiatr
A było jakby pod wiatr
2. Droga smoleńska
3. Pieśń gruzińska
4. Modlitwa o wschodzie słońca
Moja cenna samotność
5. Nie, niełatwo
6. Spojrzenia
7. Tylko tu tyle barw
8. Uważnie śnij
9. Nadzieja
Do Ciebie
10. Ty mi Panie daj
11. Warto wierzyć w nas
12. ABC
13. Odlatują ptaki ze swych gniazd
Idzie jesień (Nieproszona)
14. Ku słońcom
15. Przede wszystkim
16. Z jednego ziarna jest mój świat
K2
17. Wołanie o miłość

słowa: Hanna Lewandowska, muzyka: Piotr Selim
słowa: Bob Dylan (1), Bułat Okudżawa (2,3), Natan Tenenbaum (4), Agnieszka Osiecka (5)
muzyka: Bob Dylan (1), Bułat Okudżawa (2,3), Przemysław Gintrowski (4), Seweryn Krajewski (5)

 

 

 

Zrealizowano dzięki wsparciu Województwa Lubelskiego elka podstawowa pl

 

SPONSOR KONCERTU: 

Bogdanka.jpg

 

 

Partnerzy:

Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie

 

logo SBP PiaskiWBS Chelm

Patronat medialny:

Dziennik wschodni

       Niedziela                 Gość Lubelski

Radio Lublin

 

Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskimplakat koncert 25.11 1 page 0001

KONCERT ZADUSZKOWY:

W NASZEJ PAMIĘCI NA ZAWSZE 

25 listopada 2023 r. (sobota) godz. 18.45

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
w Lublinie
ul. Gabriela Narutowicza 6

 

Wystąpią:
Piotr Selim - fortepian, śpiew, kompozycje)
Gabi Gunia - śpiew
Hanna Lewandowska - narracja, teksty)

Ladies Quartet:
Ania Piątek - skrzypce I
Magda Piętka-Chmielewska - skrzypce II
Justyna Żukowska - altówka
Małgorzata Pietroń - wiolonczela

Koncert: W naszej pamięci na zawsze został przygotowany z myślą o pre-zentacji twórców i wykonawców piosenek, które w swojej tematyce poru-szają i przybliżają pojęcie patriotyzmu w rozumieniu bliskim współczesne-mu człowiekowi. Opartego na takich wartościach jak solidarność i sprawie-dliwość, miłość i dobro, szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie różnic, a przede wszystkim budowanie więzi w swoich środowiskach, w rodzinie, w swoich małych ojczyznach i swoim kraju.

W naszej pamięci na zawsze to autorski program artystów od wielu lat związanych z Lublinem oraz wielokrotnie nagradzanych za swoją działalność artystyczną – Hanny Lewandowskiej i Piotra Selima. W programie koncertu znajdą się więc kompozycje Piotra Selima napisane do słów Hanny Lewan-dowskiej. Piosenki, które pośrednio wpisują się w tematykę koncertu.

Ten koncert to jednak prezentacja utworów znanych i ulubionych przez mi-łośników piosenki literackiej. Ich autorami są: Jacek Kaczmarski, Przemy-sław Gintrowski, Agnieszka Osiecka, Bułat Okudżawa czy Bob Dylan. Będą to wielkie pieśni tychże Autorów. Utwory, które burzyły mury i ustroje. Ta-kie, które na zawsze pozostaną w historycznej pamięci narodów zmagają-cych się z jarzmem niewoli.


Piotr Selim - kompozytor, wokalista, aranżer, producent muzyczny, pianista ze stopniem doktora sztuki, akompaniator dla niezliczonej ilości piosenkarzy i kilkudziesięciu chórów. Brał udział w nagraniach ponad 50 płyt. Od 24 lat współtworzy Lubelską Federację Bardów, zespół z którym nagrał 14 płyt CD i DVD. Jeden z muzyków tworzących Kwintet Tanguillo wykonujący tanga Astora Piazzolli. Jest jednym z wokalistów zaproszonych przez laurea-ta Grammy 2014 Włodka Pawlika do koncertu - spektaklu „Wieczorem”, w którym zaśpiewał wiersz J. Czechowicza „Elegia uśpienia”. Jest także auto-rem muzyki do spektaklu teatralnego „Machia” według scenariusza i w reży-serii Juliusza Machulskiego. Piotr Selim to laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2014 rok. W 2016 został uhonorowany Medalem Prezy-denta Miasta Lublin, w roku 2017 Medalem 700-lecia Miasta Lublin, w roku 2021 Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin, w roku 2022 Dyplomem Uznania Wojewody Lubelskiego. To również stypendysta Stowarzyszenia ZAiKS oraz stypendysta Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie kultury na 2015 i 2017 rok. W 2023 roku otrzymał Złotą Płytę za „Boogie Street - Re-nata Przemyk śpiewa piosenki Leonarda Cohena”. Jest kompozytorem mu-zyki do bajek i słuchowisk radiowych Grażyny Lutosławskiej. Od ponad 30 lat komponuje i wykonuje muzykę przede wszystkim do tekstów poetki Hanny Lewandowskiej.

Hanna Lewandowska – autorka wierszy i tekstów piosenek. Od ponad 30 lat współpracuje z Piotrem Selimem – pianistą, kompozytorem i wokalistą. Piosenki tej autorsko – kompozytorskiej spółki wielokrotnie były nagradza-ne w konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Teksty Hanny Lewandowskiej z muzyką i w wykonaniu Piotra Selima znalazły się na wszystkich autorskich płytach Lubelskiej Federacji Bardów. Utwór „Szukam Twoich śladów” sta-nowiący III część skomponowanej przez Piotra Selima kantaty „Z ziemi wiernej” został opublikowany w wydawnictwie „Jan Paweł II: Wyrażam ra-dość, że Lublin żyje…” (Gaudium, Lublin 2012), zaś piosenki: „Ty nie jesteś ty bywasz” oraz „Bądź wyłącznie dlatego” w albumie „Tryptyk dla Fryde-ryka” (Polihymnia, 2010 r.). Debiutancka, solowa płyta Piotra Selima „W rytmie bolera” wydana przez firmę Dalmafon w 2012 r. to 14 tekstów Han-ny Lewandowskiej, zaś drugi solowy album „Piotr Selim Uważnie” wydany w 2022 roku zawiera 12 piosenek z tekstem Hanny Lewandowskiej. Hanna Lewandowska jest stypendystką Stowarzyszenia ZAiKS za tekst Tryptyku „Moje miejsca – Mój dom, Moje miasto, Moja ojczyzna” oraz za tom poezji „Stacyjki” opublikowany w 2021 roku. Jest również autorką scenariusza i utworów w programie „Jestem tu jestem z Tobą”, którego premierowe wy-konanie miało miejsce w Centrum Spotkania Kultur w roku 2018 oraz ora-torium (Po)mosty napisanego z okazji 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej, którego premierowe wykonanie odbyło się 1 lipca 2019 roku w kościeleO.O. Dominikanów w Lublinie. Hanna Lewandowska w 2016 otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin, w roku 2017 Medal 700-lecia Miasta Lublin, w roku 2021 Medal Zasłużony dla Miasta Lublin. „Jeśli chcielibyśmy scharak-teryzować piosenki Hanny Lewandowskiej jednym przymiotnikiem, powiedzie-libyśmy przede wszystkim, że są one pogodne („więcej wiosny, mniej jesieni” - jak sama napisała). Świeżość skojarzeń, połączona z wrażliwością na współ-brzmienia i współznaczenia słów, pozwala szukać dla tych utworów szlachet-nych odniesień w dziełach absolutnych klasyków gatunku Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego”. dr Bogusław Wróblewski redaktor naczelny kwartalnika Akcent (Lublin miasto poetów. Antologia)

Ladies Quartet to cztery niezwykłe kobiety. Każda z nich odebrała klasycz-ne wykształcenie i na co dzień związana jest z orkiestrami filharmonii i tea-trów muzycznych. Niedosyt uprawiania muzyki w formie „zinstytucjonali-zowanej” sprowokował dziewczyny do utworzenia zespołu niezależnego, realizującego własną wizję twórczości i wykonawstwa. Idea została zreali-zowana w 2011 roku.

Ladies Quartet to działanie intergatunkowe, gdzie zarówno muzyka kla-syczna, jak i muzyka rozrywkowa istnieją na tym samym poziomie ważno-ści. Zespół z powodzeniem wprowadza klasyczne struktury i metody na pole muzyki dla mas. Wszystko to z pełnym profesjonalizmem, podparte do-świadczeniem, ale przede wszystkim pasją i niesamowitą energią, którą wy-słyszeć można w każdym dźwięku wypływającym spod zmysłowych kobie-cych dłoni.

Ladies Quartet z takim samym powodzeniem wykonuje wielkie dzieła mu-zyki klasycznej, muzykę filmową oraz rozrywkę (polską i światową) zaaran-żowaną na kwartet smyczkowy, co nadaje temu gatunkowi szczególnej jako-ści.

Dotychczas Ladies Quartet brał udział w wielu projektach klasycznych (koncerty symfoniczne, kameralne), projektach z muzyką rozrywkową oraz wielkich produkcjach telewizyjnych.

Zespół na stałe współpracuje z liczącymi się formacjami i nazwiskami pol-skiej sceny rozrywkowej: VooVoo, Bajm, Perfect, Raz Dwa Trzy, Zakopo-wer, Pectus, Zieliński Projekt Wojciecha Zielińskiego, Doda, Mateusz Po-spieszalski, Karim Matusewicz, Zbigniew Wodecki, Małgorzata Walewska i wielu innych.

Obecnie Ladies Quartet współpracuje w dwóch projektach z zespołem Voo Voo: „Przy lampce” i „Harmonia” oraz najnowszym projektem Voo Voo i Matyldy Damięckiej -„Bowie First Step”, a także z zespołem Perfect , Beatą Kozidrak i zespołem Bajm, Wojciechem Zielińskim, Tomaszem Korpantym, Dodą-Dorotą Rabczewską, Piotrem Selimem. Zespół, poszerzając swoje ho-ryzonty, realizuje także projekty z muzyką improwizowaną, czego efektem jest współpraca z zespołem Tatvamasi.

Grupa Ladies Quartet realizuje projekty niewykluczające żadnego z odbior-ców. Ten nowy pozytywizm promowany przez Ladies pozawala na wpro-wadzenie wartościowej muzyki w dowolną przestrzeń. Ladies Quartet z po-wodzeniem wybrzmiewa podczas różnych imprez kulturalnych, wernisaży, pokazów mody, bankietów, spotkań towarzyskich, firmowych i prywatnych. Żywiołem Ladies są koncerty okolicznościowe i kameralne, co jednak nie przeszkadza im zaprezentować swojego programu podczas uroczystości rodzinnych.

Program Koncertu Zaduszkowego: W naszej pamięci na zawsze

1. Odpowiedź zna wiatr
A było jakby pod wiatr
2. Droga smoleńska
3. Pieśń gruzińska
4. Modlitwa o wschodzie słońca
Moja cenna samotność
5. Nie, niełatwo
6. Spojrzenia
7. Tylko tu tyle barw
8. Uważnie śnij
9. Nadzieja
Do Ciebie
10. Ty mi Panie daj
11. Warto wierzyć w nas
12. ABC
13. Odlatują ptaki ze swych gniazd
Idzie jesień (Nieproszona)
14. Ku słońcom
15. Przede wszystkim
16. Z jednego ziarna jest mój świat
K2
17. Wołanie o miłość

słowa: Hanna Lewandowska, muzyka: Piotr Selim
słowa: Bob Dylan (1), Bułat Okudżawa (2,3), Natan Tenenbaum (4), Agnieszka Osiecka (5)
muzyka: Bob Dylan (1), Bułat Okudżawa (2,3), Przemysław Gintrowski (4), Seweryn Krajewski (5)

 

 

 

Cyfrowa historia Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie – etap IV:tablica informacyjna 420x280mm stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej oraz udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d online 1 page 0001
Stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej oraz udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d online
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego

Projekt zakładał 2 cele:
1. Zbudowanie aplikacji internetowej, która w sposób przyjazny użytkownikom, przy użyciu współczesnych technologii internetowych, będzie udostępniała, prezentowała i pomagała wyszukać wg metadanych, wszystkie dotychczas zdigitalizowane obiekty związane z kościołem pobrygidkowskim, tworząc podsumowanie dotychczas zrealizowanych projektów w ramach programu Kultura Cyfrowa.

Kod aplikacji oraz modele zabytków oraz tabliczek memoratywnych dostępne są pod adresem:
https://github.com/swbrygida/brygidaArch 
podgląd dostępny pod adresem:
https://brygida-arch.vercel.app 

Dodatkowo całość uwzględniające wszystkie zrealizowane dotychczas projekty znajduje się pod adresem:
https://brygida-start.vercel.app

2. Udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d po kościele w formie online oraz integracja tegoż przewodnika z aplikacją internetową, by obie części tworzyły spójną całość. Łącznie projekt doprowadził do udostępnienia 318 obiektów.

Kod aplikacji oraz modele kościoła wewnątrz i zewnątrz dostępne są pod adresem:
https://github.com/swbrygida/brygidaModel 
podgląd dostępny pod adresem:
https://brygida-model.vercel.app 

Na potrzeby projektu wykorzystane zostaną zdigitalizowane w ramach działania - Kultura Cyfrowa 2016, 2017 oraz 2021 – zasoby, które stworzyły spójną, nowoczesną i dostępną w Internecie ofertę.

Dzięki temu zasoby cyfrowe kościoła, zostały wykorzystane zarówno do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych oraz naukowych.

Ponadto osiągnięto dodatkowe cele:
-udostępniono i umożliwiono ponowne wykorzystanie zasobów cyfrowych;
-zwiększono dostępność opracowanych zbiorów przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
-przełamano bariery w dostępie do dóbr kultury, w tym w dostępie do kultury dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych cyfrowo;
-udostępniono za pośrednictwem nowych mediów wartościowe zasoby polskiego dziedzictwa kulturowego.
-stworzono - dzięki udostępnionym zbiorom - spójną ofertę edukacyjną i kulturalną skierowaną do szerokiego grona odbiorców.
Powyższe cele zostały osiągnięte w 100%.

Zakładane jakościowe rezultaty zadania również zostały osiągnięte. Zabytkowe zasoby Kościoła Pobrygidkowskiego zaprezentowano i udostępniono w formie wirtualnej. Kościół został ufundowany przez króla Władysława Jagiełło jako dziękczynne wotum za zwycięstwo pod Grunwaldem (1412 - 1426). Obecnie znajduje się na terenie Pomnika Historii w Lublinie.

Zrealizowane elementy składowe zadania pn. Stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej oraz udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d online:
Etap 1:
Opisano 318 obiektów metadanymi.
Opis zawiera nazwę, numer w rejestrze zabytków, materiał oraz technikę, styl, czas powstania, autor lub szkoła i pełny opis. Są to standardowe metadane dostępne na kartach konserwatorskich obiektów, którymi dysponujemy.

Opracowano graficznie potrzebne zbiory i obiekty, korekty graficzne oraz teksturowanie 3d do modułu przewodnika wirtualnego 3d w formie online:
- wszystkie modele 3d z projektu przewodnik wirtualny 3d - wersja offline zostały poddane przebudowie szkieletu w celu zmniejszenia ich złożoności poprzez zmniejszenie ilości punktów w przestrzeni (dla szybszego przeliczania przez słabsze komputery i telefony) oraz ponownemu teksturowaniu (czyli zmianie normal map, opacity map, specular map, color map) aby obiekty miały mniejsze rozmiary oraz łatwiej poddawały się renderowaniu w środowisku 3d online

Na tym etapie prac uwzględniono późniejszą integracja przewodnika z aplikacją internetową, aby obie części projektu tworzyły - z punktu widzenia doświadczenia użytkownika - jedną całość.

Etap 2:
Stworzono silnik oparty na bibliotece three.js do przewodnika wirtualnego 3d online:
- do oświetlenia oraz osadzenia obiektów 3d użyto technologii webGL oraz biblioteki ThreeJs,
-silnik zbudowano z uwzględnieniem ustawienia zabytków (w formie modeli 3d) w przestrzeni, w oryginalnym kontekście w jakim się znajdują, co stworzyło możliwość wirtualnej podróży pomiędzy nimi, obejścia ich dookoła oraz uzyskania informacji o tych obiektach (opisy oraz metadane).

Etap 3:
Opracowano projekt graficzny interfejsu aplikacji sieciowej jako wspólnego nośnika wszystkich dotychczasowych elementów. - pozycja dotyczyła zebrania i ponownego zorganizowania w sposób metodyczny i intuicyjny wszystkich dotychczas zdigitalizowanych obiektów dotyczących instytucji, ujednolicenia wszystkich opisów i nadanie im spójnej formy, wreszcie - zaprojektowanie interfejsu aplikacji która pozwoli przeszukiwać i oglądać wszystkie te obiekty.

W tym etapie uwzględniono wszystkie projekty, dotychczas odrębne i niezależne - zostały one zintegrowane z aplikacji internetową, tworząc jedną spójną stronę, na której można z łatwością nawigować pomiędzy wszystkimi dostępnymi obiektami i projektami.

Etap 4:
Zaprogramowano aplikację internetową:
- aplikację napisano w języku JavaScript przy użyciu frameworka VueJs, z dodatkową opcją wyszukiwarki obiektów i projektów
- do aplikacji, jako podstrona, dodano i zintegrowano przewodnik wirtualny 3D po kościele

Etap 5:
Dostosowano aplikację internetową oraz zintegrowanego przewodnika 3D do potrzeb osób niepełnosprawnych wg standardu WCAG 2.1

Etap 6:
Audiodeskrypcja treści.
-audiodeskrypcji poddano opisy wszystkich dostępnych pozycji co znacząco zwiększyło ich dostępność

Etap 7:
Udostępniono uspójniony projekt w Internecie Promocja zdania przy zaangażowaniu partnerów medialnych.

PLAKAT INFORMACYJNY A3 Fundusz Promocji Kultury

 

Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskimplakat koncert 15.10.2023 poprawiony page 0001

KONCERT PAPIESKI:

SZUKAM TWOICH ŚLADÓW

15 października 2023 r. (niedziela) godz. 18.45

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
w Lublinie
ul. Gabriela Narutowicza 6

SZUKAM TWOICH ŚLADÓW - to program złożony z pieśni skomponowanych przez Piotra Selima do słów Karola Wojtyły-Papieża Polaka. W programie znajdą się również utwory Piotra Selima do słów Brata Alberta Chmielowskiego, Księdza. Jana Twardowskiego, a także współpracującej z kompozytorem od wielu lat - Hanny Lewandowskiej, w tym pieśń tytułowa Szukam Twoich śladów nawiązująca do nauczania Jana Pawła II. Co w nas zostało z nauczania św. Jana Pawła II, Wielkiego Polaka, niezwykłej osobowości, która zawładnęła i zjednoczyła miliony serc ludzkich na całym świecie i w naszej Ojczyźnie. Naszej chluby i niepodważalnego autorytetu. Człowieka, który w sposób oczywisty przyczynił się do tego, że po wielu latach upadły mury, a my poznaliśmy smak prawdziwej wolności. Co w nas pozostało z przesłania pozostawionego w strofach Poety – Karola Wojtyły. Artysty niebanalnego, wyczulonego na sprawy ważne, poruszającego w swojej twórczości najgłębsze pokłady wzruszeń. Budzącego emocje, wrażliwość na takie wartości jak prawda, miłość, przyjaźń, dar odpowiedzialności i poświęcenie dla drugiego człowieka. Utwory, które znajdą się w programie tego koncertu z pewnością będą naszą odpowiedzią na wezwania wynikające z przesłania pozostawionego przez Jana Pawła II jako dorobek długiego i owocnego pontyfikatu.

Wykonawcy:

Piotr Selim – fortepian, śpiew

Hanna Lewandowska – narracje

Elżbieta Niczyporuk  – dyrygent

Chór Akademos High School

Piotr Selim - kompozytor, wokalista, aranżer, producent muzyczny, pianista ze stopniem doktora sztuki, akompaniator dla niezliczonej ilości piosenkarzy i kilkudziesięciu chórów. Brał udział w nagraniach ponad 50 płyt. Od 24 lat współtworzy Lubelską Federację Bardów, zespół z którym nagrał 14 płyt CD i DVD. Jeden z muzyków tworzących Kwintet Tanguillo wykonujący tanga Astora Piazzolli. Jest jednym z wokalistów zaproszonych przez laureata Grammy 2014 Włodka Pawlika do koncertu - spektaklu „Wieczorem”, w którym zaśpiewał wiersz J. Czechowicza „Elegia uśpienia”. Jest także autorem muzyki do spektaklu teatralnego „Machia” według scenariusza i w reżyserii Juliusza Machulskiego. Piotr Selim to laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2014 rok. W 2016 został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublin, w roku 2017 Medalem 700-lecia Miasta Lublin, w roku 2021 Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin, w roku 2022 Dyplomem Uznania Wojewody Lubelskiego. To również stypendysta Stowarzyszenia ZAiKS oraz stypendysta Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie kultury na 2015 i 2017 rok. W 2023 roku otrzymał Złotą Płytę za „Boogie Street - Renata Przemyk śpiewa piosenki Leonarda Cohena”. Jest kompozytorem muzyki do bajek i słuchowisk radiowych Grażyny Lutosławskiej. Od ponad 30 lat komponuje i wykonuje muzykę przede wszystkim do tekstów poetki Hanny Lewandowskiej.

Hanna Lewandowska – Autorka wierszy i tekstów piosenek. Od ponad 30 lat współpracuje z Piotrem Selimem – pianistą, kompozytorem i wokalistą. Piosenki tej autorsko – kompozytorskiej spółki wielokrotnie były nagradzane w konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Teksty Hanny Lewandowskiej z muzyką i w wykonaniu Piotra Selima znalazły się na wszystkich autorskich płytach Lubelskiej Federacji Bardów. Utwór „Szukam Twoich śladów” stanowiący III część skomponowanej przez Piotra Selima kantaty „Z ziemi wiernej” został opublikowany w wydawnictwie „Jan Paweł II: Wyrażam radość, że Lublin żyje…” (Gaudium, Lublin 2012), zaś piosenki: „Ty nie jesteś ty bywasz” oraz „Bądź wyłącznie dlatego” w albumie „Tryptyk dla Fryderyka” (Polihymnia, 2010 r.). Debiutancka, solowa płyta Piotra Selima „W rytmie bolera” wydana przez firmę Dalmafon w 2012 r. to 14 tekstów Hanny Lewandowskiej, zaś drugi solowy album „Piotr Selim Uważnie” wydany w 2022 roku zawiera 12 piosenek z tekstem Hanny Lewandowskiej. Hanna Lewandowska jest stypendystką Stowarzyszenia ZAiKS za tekst Tryptyku „Moje miejsca – Mój dom, Moje miasto, Moja ojczyzna” oraz za tom poezji „Stacyjki” opublikowany w 2021 roku. Jest również autorką scenariusza i utworów w programie „Jestem tu jestem z Tobą”, którego premierowe wykonanie miało miejsce w Centrum Spotkania Kultur w roku 2018 oraz oratorium (Po)mosty napisanego z okazji 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej, którego premierowe wykonanie odbyło się 1 lipca 2019 roku w kościele O.O. Dominikanów w Lublinie. Hanna Lewandowska w 2016 otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin, w roku 2017 Medal 700-lecia Miasta Lublin, w roku 2021 Medal Zasłużony dla Miasta Lublin. „Jeśli chcielibyśmy scharakteryzować piosenki Hanny Lewandowskiej jednym przymiotnikiem, powiedzielibyśmy przede wszystkim, że są one pogodne („więcej wiosny, mniej jesieni” - jak sama napisała). Świeżość skojarzeń, połączona z wrażliwością na współbrzmienia i współznaczenia słów, pozwala szukać dla tych utworów szlachetnych odniesień w dziełach absolutnych klasyków gatunku Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego”. dr Bogusław Wróblewski redaktor naczelny kwartalnika Akcent (Lublin miasto poetów. Antologia)

Elżbieta Niczyporuk  ukończyła z wyróżnieniem Wydział Artystyczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W  2006 roku rozpoczęła pracę w Międzynarodowym Liceum Paderewski w Lublinie, gdzie założyła chór Akademos High School, prowadząc równocześnie zajęcia z muzyki, teatru i indywidualnej emisji głosu. W 2010 roku Pani Dyrygent założyła chór Akademos Junior, pięć lat później chór Akademos Kids w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie. Pod jej kierunkiem wiele prestiżowych nagród zdobyły nie tylko chóry, ale również soliści występujący w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Pani Elżbieta Niczyporuk jest uhonorowana licznymi wyróżnieniami, do których między innymi należą:

 • Medal 700-lecia Miasta Lublin „W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej „Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” w 2017r.
 • Złota Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr „Za szczególne osiągnięcia artystyczne i organizatorskie”;
 • Tytuł „Bene Meritus Terrae Lublinensi” w kategorii Kultura;
 • II miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie “Pedagog Roku 2013”;
 • Nagroda Kuratora Oświaty „Za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy nauczycielskiej” w 2012r.

Chór Akademos High School powstał w Międzynarodowym Liceum Paderewski w 2006 r. z inicjatywy Elżbiety Niczyporuk, która jest dyrygentem i opiekunem młodzieży. Zespół uświetnia większość lubelskich uroczystości, współpracuje z Filharmonią Lubelską, występował na deskach Opery Narodowej w Warszawie oraz prezentuje się w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach, festiwalach i konkursach. Liczne nagrody i wyróżnienia potwierdzają wysoki poziom zespołu. Występował m.in. we Włoszech, Grecji, Barcelonie, Paryżu, Rzymie, Norwegii, Baden Baden, Austrii i Stanach Zjednoczonych.

Jest zdobywcą wielu nagród. Do tych najważniejszych należą:

 • Złoty Dyplom w „Sounds of Spring Festival” Carnegie Hall 2022, New York, USA
 • siedemnastokrotny Złoty Dyplomw Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych w Lublinie
 • Złoty Dyplomna IV Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Wenecji
 • Złoty Dyplomna II Międzynarodowym Konkursie Chórów „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku
 • Srebrny Dyplom na VIII Międzynarodowym Konkursie „Music and sea” w Grecji
 • Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna dla Najlepszego Chóru Mieszanegow II Ogólnopolskim Konkursie Chórów Licealnych w Kaliszu

 

PROGRAM  KONCERTU:

 1. Gdy zechcesz
 2. Spojrzenia

Pogoda myśli                            

 1. Bo jesteś samą ciszą
 2. W mroku jest tyle światła
 3. Uwielbiam Cię

A na rzekach już pęka lód                 

 1. Daj się kształtować miłości
 2. Szukam Twoich śladów
 3. Ja człowiek ufam Tobie

Słowem pośród traw                        

 1. Powiedzcie to dalej
 2. Jestem tu jestem z tobą
 3. ABC
 4. Odlatują ptaki ze swych gniazd

W zasadzie                                          

 1. Okruszek
 2. Kochaj dalej

Słowa: Hanna Lewandowska, Karol Wojtyła (3,4,5), Jan Paweł II, Albert Chmielowski (6), ks. Jan Twardowski (9)

Muzyka: Piotr Selim

WSTEP WOLNY.

ZAPRASZAMY!

 

ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU ML CMYK

SPONSOR KONCERTU: 

Bogdanka.jpg

Partnerzy:

Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie

logo SBP PiaskiWBS Chelm

 

 

Patronat medialny:

Dziennik wschodni

       Niedziela                 Radio Lublin