1. promocja małżeństwa i rodziny budowanej w oparciu o chrześcijańskie wartości i naukę Kościoła Rzymskokatolickiego
 2. troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską w dniu 22 października 1983 roku
 3. promocja i ochrona zdrowia ludzkiego od momentu poczęcia aż po naturalną śmierć
 4. troska o integralny rozwój dziecka w rodzinie
 5. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 6. wspomaganie działań o charakterze charytatywnym, profilaktycznym, pomocowym i innym na rzecz dziecka i rodziny
 7. poprawa jakości życia osób starszych i samotnych
 8. przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym
 9. działalność naukowo-badawcza w obszarze nauk o rodzinie i pracy socjalnej
 10. działalność społeczno-kulturalna promująca wartość rodziny jako podstawowej komórki społecznej
 11. wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania
 12. kultywowanie wartości patriotycznych i religijnych
 13. kształtowanie postaw pro-ojczyźnianych i pro-europejskich