1. pomoc specjalistyczna i terapia w obszarze pedagogiki, psychologii, prawa, ekonomii
 2. organizacja zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych
 3. indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny
 4. realizacja działań animacyjnych i socjoterapeutycznych w formie pracy podwórkowej
 5. konsultacje i doradztwo rodzinne
 6. mediacje i interwencje kryzysowe
 7. pomoc w wychowaniu dziecka, w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawy, rozbudzaniu zainteresowań
 8. działania integrujące środowisko seniorów i osób samotnych
 9. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, patologiom, przemocy, uzależnieniom
 10. przygotowania młodych ludzi do zawarcia sakramentu małżeństwa i założenia rodziny
 11. prowadzenie badań, organizowanie naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych
 12. organizowanie wykładów, szkoleń, kursów, seminariów, programów wspomagania małżeństwa, dziecka i rodziny
 13. współpracę naukową z uniwersytetami i ośrodkami naukowymi
 14. działalność informacyjną dla osób pragnących podnosić kwalifikacje naukowe i zawodowe w obszarze nauk o rodzinie i pracy socjalnej 
 15. realizacja grantów i programów z jednostkami zajmującymi się pomocą rodzinie, osobom wykluczonym, potrzebującym pomocy 
 16. przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin 
 17. występowanie do właściwych organów władzy publicznej, służb, organizacji, jednostek pomocy społecznej oraz instytucji o udzielenie konkretnej pomocy rodzinie
 18. działalność wydawniczą (publikacje naukowe, materiały promocyjne, informacyjne i inne zgodne ze Statutem Ośrodka)
 19. działalność na łamach mass mediów 
 20. wydarzenia społeczno-kulturalne, informacyjne, charytatywne, religijne, patriotyczne
 21. działalność rekreacyjną i sportową na rzecz rodziny
 22. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Ośrodka 
 23. działalność integrującą pracowników (wolontariuszy) Ośrodka podejmowanie innych działań sprzyjających